“การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเติมน้ำใต้ดิน” ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร พื้นที่อำเภอกระนวน

“การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเติมน้ำใต้ดิน” ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร พื้นที่อำเภอกระนวน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-15.30 น. สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเติมน้ำใต้ดิน ภายใต้โครงการ “โครงการวิจัยการศึกษาการเติมน้ำใต้ดดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายน้ำเค็มและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น” ให้สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการ กลุ่มเกษตรกร และประชนชนผู้ที่สนใจ ได้รับทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะทำงานได้ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร ผลการศึกษา และแนวทางการดำเนินการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตรและพื้นที่ในภาคตะวันเฉียงเหนือในอนาคต พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนแนวทาง วิธีการ และประสบการณ์การเติมน้ำใต้ดินระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน เพื่อให้การพัฒนาการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตรเป็นอีกทางเลือกในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ณ สำนักบริหารศูนย์การค้าพารามนตรา (บขส.กระนวน) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน วิทยากรโดย ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน นางอัญชลี พงษ์สถิตย์พัฒน์ ผู้อำนวนการส่วนวิชาการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น ดร.เกวรี พลเกิ้น รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน และนายพงษ์พินิจ พินิจลึก นักวิจัยด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ ได้รับเกียรติเปิดการประชุมโดย นายอำเภอทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่