การจัดอบรมการใช้น้ำ และการจัดการพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดอบรมการใช้น้ำ และการจัดการพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายชุมชนต้นแบบเติมน้ำใต้ดิน ตำบนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี ได้มีการจัดอบรมการใช้น้ำและการจัดการพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดจากแหล่งน้ำที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปี 2565 โดยจัดการประชุมอบรม ณ เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์ โดยดำเนินการจัดอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร มีเนื้อหาดังนี้
หลักสูตรที่ 1 การให้น้ำพืช (วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565)
หลักสูตรที่ 2 การขยายพันธ์พืช และความอุดมสมบูรณ์ของดิน (วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565)
หลักสูตรที่ 3 การปลูกผักมูลค่าสูงในระบบโรงเรือน (วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565)
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายสมยศ มีทา นายเซาวลิต สีลาดเลา นายวัชซิระ สอนผา และบุคลากรจากคณะเกษตรศาสตร์มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี นายฐิติศักดิ์ ทีประติ้ว ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี คุณณิชกานต์ มังคละ ตัวแทนจากบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด รศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตัวแทนวิทยากร และนายพงศักดิ์ บุญสา ตัวแทนจากคณะทำงานเครือข่ายชุมชนต้นแบบเติมน้ำใต้ดิน ตำบนนทรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม