นักวิจัยสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน เข้าร่วมการประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ น้ำบาดาล : กุญแจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน The 1st Thailand Groundwater Symposium : Key to Water Security and Sustainability

นักวิจัยสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน เข้าร่วมการประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ น้ำบาดาล : กุญแจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน The 1st Thailand Groundwater Symposium : Key to Water Security and Sustainability

เมื่อวันที่ 22 – 24 ส.ค. 2565 สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ น้ำบาดาล : กุญแจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน “The 1st Thailand Groundwater Symposium : Key to Water Security and Sustainability”ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯที่จัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข (กรรมการบริหารสถาบันฯ) ผศ.ดร.โพยมสราภิรมย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และ ดร.เกวรี พลเกิ้น (รองผู้อำนวยการสถาบันฯ) เป็นผู้นำคณะนักวิจัยของสถาบันฯเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

ในการประชุมครั้งนี้ทางสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 2 เรื่อง และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 3 เรื่อง ได้แก่

Oral Presentation

  1. Evaluating the Effectiveness of Managed Aquifer Recharge in Shallow Groundwater: A Case Study of Nontree Sub-district, Prachinburi Province, Thailand นำเสนอโดย นายรัฐทวีป อักษรกลาง
  2. Efficiency of Managed Aquifer Recharge Methods: A Case Study of Huai Saibat Watershed, NE, Thailand นำเสนอโดย นายพงษ์พินิจ พินิจลึก

Poster Presentation

  1. Decision Support System for Planning and Implementing the Managed Aquifer Recharge System Using Geo-Informatics Technology โดย นายวรวัฒน์ นิ่มเวไนย์ หัวข้อ
  2. Managed Aquifer Recharge in the Salt Affected Risk Area in the Northeastern Region, a Case Study of Huai Saibat Watershed, Khon Kaen Province, Thailand โดย นางสาวณัฐยา ย่องมณี 
  3. Assessment of Managed Aquifer Recharge Impact on Shallow Groundwater resources and Social Return on Investment: A Case Study of Nontree Sub-district, Prachinburi Province, Thailand โดย นางสาวธันยพร พรหมราช

นอกจากนี้ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข ยังได้รับเชิญให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator) ในการเสวนาในหัวข้องเรื่อง “Groundwater and Climate Change: Making the Invisible Visible” และได้นำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง Challenge for Transboundary Aquifers between Thailand and Laos PDR.