สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน จัดอบรมหัวข้อ “การจัดการเติมน้ำใต้ดิน” ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่

สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน จัดอบรมหัวข้อ “การจัดการเติมน้ำใต้ดิน” ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่

วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดอบรม “การจัดการเติมน้ำใต้ดิน” ซึ่งมีจำนวนคนเข้าอบรมทั้งสิ้น 210 คน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตกร และหน่วยงานราชการเป็นอย่างมาก

โดยวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน บรรยายเรื่อง การจัดการเติมน้ำใต้ดิน นายพงษ์พินิจ พินิจลึก และนายรัฐทวีป อักษรกลาง บรรยายเรื่อง การคำนวนและการออกแบบระบบเติมน้ำใต้ดินต้นแบบทั้ง 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านบ่อวงตื้น ระบบเติมน้ำใต้ดินจากหลังคา ระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านร่องหรือคันดักน้ำ และระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านสระ

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายน้ำเค็ม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)