รายชื่อโครงการศึกษาวิจัยที่ได้ดำเนินการและกำลังดำเนินการ
ภายใต้สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 No.                         ชื่อโครงการ                                         ปีที่ดำเนินการศึกษา       แหล่งทุนวิจัย                            สถานะภาพ

1Hydrogeological Characterization and Groundwater Flow Modeling in the Tung Kum Gold Mine Areas, Loei Province, Thailand.1995-1996บริษัท สินธนาและทุ่งคำ จำกัดแล้วเสร็จ
2Hydrogeological Characterization and Groundwater Flow Modeling in the Tung Kum Gold Mine Areas, Loei Province, Thailand.1995-1997บริษัท สินธนาและทุ่งคำ จำกัดแล้วเสร็จ
3โครงการ Hydrogeological Model เพื่อการคาดคะเนการกระจายดินเค็มและน้ำเค็มระยะยาว โครงการโขง ชี มูล1996-2010กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานแล้วเสร็จ
4โครงการศึกษาผลกระทบของโครงการชลประทานลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง ต่อการกระจายน้ำเค็มและดินเค็ม โดยวิธีการสร้างแบบจำลองน้ำใต้ดินเชิงคณิตศาสตร์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม1997-2001คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)แล้วเสร็จ
5โครงการศึกษาสภาพดินเค็ม น้ำเค็มลุ่มน้ำสงครามและจัดทำแผนป้องกันผลกระทบของดินเค็ม และน้ำเค็มต่อโครงการน้ำสงคราม1997กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานแล้วเสร็จ
6โครงการประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ห้วยซอน-ห้วยซัว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)1997Australian Agency for International Development (AusAid)แล้วเสร็จ
7โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว1998Australian Agency for International Development (AusAid)แล้วเสร็จ
8Sustainable Agricultural Systems in NE-Thailand, Mechanism of Soil Salinization of        Groundwater in NE-Thailand.1998-2000Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)แล้วเสร็จ
9โครงการประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลและผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาลบริเวณตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น1999กรมทรัพยากรธรณี และบริษัท ขอนแก่นบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด แล้วเสร็จ
10โครงการสำรวจคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณที่มีความเสี่ยงด้านมลพิษในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ลุ่มน้ำพอง  จ.ขอนแก่น)2000-2001กรมควบคุมมลพิษ แล้วเสร็จ
11โครงการจัดทำแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัดนครนายก2000-2001กองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี  (ภายใต้ บริษัท พี ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)แล้วเสร็จ
12โครงการตรวจสอบคุณภาพในการจัดทำแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด (HYGIS)2001-2002กองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี แล้วเสร็จ
13โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง (Mae Moh Environmental Evarution (ADB))2001Asian Development Bank (ภายใต้ Coffee and Partner Ltd., Thailand.) แล้วเสร็จ
14โครงการการศึกษาผลกระทบเบื้องต้นของน้ำใต้ดินจากการทำนากุ้งในพื้นที่น้ำจืด โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์น้ำใต้ดิน (พื้นที่ภาคกลาง จ. สุพรรณบุรี)2001กรมควบคุมมลพิษ  แล้วเสร็จ
15โครงการจัดทำแผนหลัก การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบยั่งยืน2003กองทัพภาคที่ 2 (ภายใต้คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)แล้วเสร็จ
16โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (จังหวัดขอนแก่น)2003สำนักงานส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 10แล้วเสร็จ
17โครงการศึกษาประเมินคุณภาพน้ำบาดาลและการป้องกันในเขตภาคกลาง 2003-2004กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภายใต้บริษัท เมตริกซ์ แอสโซซิเอส จำกัด)แล้วเสร็จ
18โครงการศึกษา Simulation สภาพน้ำบาดาลโดยใช้รูปแบบจำลองคณิตศาสตร์ บริเวณที่ราบภาคกลางตอนใต้ 2003-2004กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภายใต้บริษัท เมตริกซ์ แอสโซซิเอส จำกัด)แล้วเสร็จ
19โครงการวิจัยการประยุกต์แบบจำลองอุทกวิทยาเชิงคณิตศาสตร์ระบบบูรณาการเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา สมดุลของเกลือ และการจัดการพื้นที่น้ำขังดินเค็ม (Fully Integrated Hydrologic Modeling) พื้นที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น2003-2005มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเสร็จ
20โครงการศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก2004-2005สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ บริษัท  พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด)แล้วเสร็จ
21Rainfed Agriculture Project Annual Research Plan: Development of techniques to estimate available water resources for small watersheds in rainfed agriculture area, PhaseII (พื้นที่ บ.หนองแซง ต.หนองแซง อ.บ้านเฮด จ.ขอนแก่น)2004Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)แล้วเสร็จ
22Chemical compositions of surface water and groundwater in the Tungkum Gold Mine Ltd., Ban Na Nong Bong, Amphoe Wang Saphung, Changwat Loei, Prior Mine Operation2005Tungkum Limited@Tungkha Harbour PCL.แล้วเสร็จ
23โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น2005อบต. นาหนองทุ่ม ชุมแพแล้วเสร็จ
24โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล (Groundwater Master Plan of groundwater resources management)2005-2006กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วเสร็จ
25โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการทำเกลือจากน้ำเกลือใต้ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 25482005-2006กรมทรัพยากรธรณี (ภายใต้บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์  จำกัด)แล้วเสร็จ
26โครงการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนและเสี่ยงภัยในขุมเหมืองเก่าที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ2005-2006กรมทรัพยากรธรณี (ภายใต้บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์  จำกัด)แล้วเสร็จ
27โครงการศึกษาวิจัยการประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำใต้ดินบริเวณ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา2006ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
28Hydrology of on-farm pond in Northeast Thailand2006-2007Japan International Research Center for Agricultural Sciences ( JIRCAS )แล้วเสร็จ
29Rainfed Agricultural Project Annual Research Plan:Development of techniques to estimate available water resources for small watersheds in rainfed agriculture area. (บ.หนองแซง ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น) 2006-2007Japan International Research Center for Agricultural Sciences ( JIRCAS )แล้วเสร็จ
30โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะ สำรวจ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล2007-2008กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วเสร็จ
31โครงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ศทบ. ภาค 1-12 งบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ2008-2009กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วเสร็จ
32Participitory Irigation Management : Evaluation of Sustainable of Irigation Project Using Groundwater in northeast Thailand2009-2010International Water Management Institute (IWMI)แล้วเสร็จ
33โครงการศึกษาทดลองการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร2009-2012กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วเสร็จ
34Trainning Course on Groundwater and Groundwater Modeling for Industries (Session I)2010Banpu Public Company Limited Balikpapan, Indonesiaแล้วเสร็จ
35โครงการศึกษาลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาและทบทวนระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลบริเวณโรงผลิตก๊าซธรรมชาติ (Gas Processing Plant) ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น2010บริษัท เอสจีเอส (ไทยแลนด์) จำกัดแล้วเสร็จ
36 โครงการวิจัยการจัดการโครงการชลประทานน้ำบาดาลแบบมีส่วนร่วม (The International Water Management Institute) 2010-2011International Water Management Institute (IWMI)แล้วเสร็จ
37โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย (Riverbank Filtration ) ระยะที่1 “การศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”2010-2011กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยดำเนินการร่วมกับ บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัดแล้วเสร็จ
38โครงการสำรวจการกระจายตัวและแหล่งที่มาการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2010-2012กรมควบคุมมลพิษ โดยดำเนินการร่วมกับ บริษัท United Analyst and Engineering Consultant (UAE)แล้วเสร็จ
39Riverbed Colmation at Potentail Riverbank Filtration site in thailand for Securing safe , Low-cost Potable Supplies2011-2012สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยดำเนินการร่วมกับ University of Applied Sciences Dresden (HTW Dresden), Germanyแล้วเสร็จ
40Evaluation of Sustainability of Groundwater use and Basin Management: Parcipitory Irrigation Management using groundwater in NE Thailand (Sum Sung)2011-2012International Water Management Institute (IWMI)แล้วเสร็จ
41Groundwater Study Phase II: Monitoring Well Installation and Monitoring at Gas Processing Plant (GPP), Camp Site and Well Site Area 2011-2012บริษัท เอสจีเอส จำกัด (ภายใต้ เสนอ บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด)แล้วเสร็จ
42โครงการประเมินผลและการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนสารมลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่ประสบอุทกภัย2012กรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ
43 โครงการ Assessment of Riverbed Clogging at Potential Riverbank Filtration for Securing Safe, Low-Cost Potable Supplies 2012-2013The Asian Development Bank (ADB) โดยดำเนินงานร่วมกับ University of Applied Sciences Dresden, Germanyแล้วเสร็จ
44Enhancing the resilience and productivity of Rainfed Domanated Systems in lao PDR though sustaiable groundwater use2012-2015ACIAR Australia (ภายใต้International water Management Institute (IWMI)แล้วเสร็จ
45โครงการศึกษาความชื้นในดินที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่ Project green2014บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)แล้วเสร็จ
46โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไร่นาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต้นทุน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขามูลส่วนที่ 3 อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 2014-2015กรมทรัพยากรน้ำแล้วเสร็จ
47โครงการศึกษาแนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อพื้นที่ภายใต้อิทธิพลเกลือในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของจังหวัดอุดรธานี2014-2016สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วเสร็จ
48โครงการแนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ที่ดินต่อศักยภาพการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง2014-2016สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วเสร็จ
49โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยื่นภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ที่ดิน กรณีศึกษา:พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น2015-2016กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วเสร็จ
50โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดต้นแบบ สำหรับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)2018-2020สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วเสร็จ
51โครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาลและหลักสูตรวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25602018กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วเสร็จ
52โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่งพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลอุดรธานี-สกลนคร  2018กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วเสร็จ
53โครงการการพัฒนาระบบเติมน้ำใต้ดิน บ้านโนนสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี2018การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วเสร็จ
54โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปี 25612018บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดแล้วเสร็จ
55โครงการการประเมิน “โครงการเรารักษ์น้ำและโครงการการขุดสระเพื่อเกษตรในพื้นที่ราบสูง 2 ฝั่งลุ่มแม่น้ำชี”2018บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดแล้วเสร็จ
56โครงการการพัฒนาระบบการให้น้ำอ้อยด้วยวิธีการเติมน้ำในชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น (ต.ดงบ้านโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์)2019-2020สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแล้วเสร็จ
57โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการเพิ่มความชื้นในดินด้วยระบบการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ปลูกอ้อย จังหวัดเพชรบูรณ์2019-ปัจจุบันสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)แล้วเสร็จ
58โครงการประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โรงงาน บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม2019-ปัจจุบัน บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด แล้วเสร็จ
59โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปี 25622019บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดแล้วเสร็จ
60โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านนํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนำร่อง จังหวัดขอนแก่น2019กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วเสร็จ
61โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ ด้านนํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด2019กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วเสร็จ
62โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปี 25632020บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดแล้วเสร็จ
63โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล2020สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)แล้วเสร็จ
64โครง’การศึกษาการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายน้ำเค็มและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น 25632020-ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำลังดำเนินงาน
65โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปี 25642021บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดกำลังดำเนินงาน
66โครงการศึกษาและวิจัยการเติมน้ำใต้ดิน เพื่อจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) 2021บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดแล้วเสร็จ
67โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง จังหวัดขอนแก่น2021กรมทรัพยากรน้ำกำลังดำเนินงาน
68โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ จังหวัดนครพนม2021กรมทรัพยากรน้ำกำลังดำเนินงาน