คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

นักวิจัยวิศวกรรมน้ำ

นักวิจัยด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา

นักวิจัยด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-พัสดุ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค