เสวนา “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

เสวนา “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:00-12:00 น. ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการ เสวนา “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” เพิ่มมูลค่าพื้นที่ดินเค็ม ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564 รูปแบบทางไกลผ่านจอภาพ (Virtual Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Virtual และถ่ายทอดสด ผ่านเพจ Facebook ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.รณชัย ช่างศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว และเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็ม ดร.ธีรดา นามให ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมปลาบู่ บ้านพลังปัญญา โดยมี ดร.อรรณพ พุทธโส รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เป็นผู้ดำเนินรายการฯ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

การจัดเสวนาในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด แนวทาง การบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็มแบบครบวงจร ในด้านการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพิชิตดินเค็ม การวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มที่เหมาะสมและยั่งยืน การถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาดินเค็ม การถ่ายทอดประสบการณ์ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ การสร้างเครือข่ายในการทำงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน การศึกษา หมอดินอาสา และการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ นำไปสู่การเพิ่มเติมผลผลิต การเพาะปลูก และสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกับการมีอยู่ของดินเค็ม เพื่อเอาชนะและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยความรู้และความเข้าใจ ในการนี้ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ ได้ให้ความเห็นในประเด็น แนวทางการบริหารจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ดินเค็มเพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลน้ำใต้ดินเพื่อบูรณาการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม และแนวคิดการเจาะน้ำบาดาลและการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ดินเค็ม