วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำในการพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ เครือข่ายและบุคลากร เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติและนานาชาติ"

พันธกิจ

  • พัฒนาฐานข้อมูล ผลิตผลงานวิจัย ประยุกต์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำใต้ดิน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและนานาชาติ
  • พัฒนาบุคลากรในด้านทรัพยากรน้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการศึกษาและการทำงานวิจัยและบริการวิชาการ
  • แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำ สถาบันวิจัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งจากในประเทศและแหล่งทุนระดับนานาชาติ