9-1
b2-4
4
6
2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

โครงการพัฒาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดินพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี

โครงการ การศึกษาการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายน้ำเค็ม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น 2564

สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้อง 1203 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร/แฟ็กซ์ 043-202700 ภายใน 50481, 50482

GWRI