งานฝึกอบรมการเติมน้ำใต้ดินและการใช้แบบจำลองการเติมน้ำใต้ดิน HYDRUS 2D เพื่อจำลองการเติมน้ำใต้ดิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 และเลี้ยงฉลองแสดงความยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน สัมมนาจัดการความรู้ การเรียนรู้ และแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน

Groundwater Characteristics of Bottled Water and Market Trends in Southeast Asia. ในการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 9th

งานประชุมและนำเสนอผลงานเรื่อง Transboundary Aquifer-Surface Water Management in Thailand

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Asia-Pacific Coastal Aquifer Management Meeting (APCAMM)

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน จัดการประชุม

Training Course on Groundwater and Groundwater Modeling