การศึกษาดูงาน การจัดการเติมน้ำใต้ดินต้นแบบบ้านหม้อ

การศึกษาดูงาน การจัดการเติมน้ำใต้ดินต้นแบบบ้านหม้อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  ศูนย์มีชัยบ้านไผ่ ได้พาเกษตรกรบ้านถนนงาม ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จำนวน 25 คน มาศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเติมน้ำใต้ดิน และการปลูกผักปลอดสาร ณ ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหม้อ และพื้นที่เติมน้ำใต้ดินต้นแบบบ้านหม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

วิทยากร ได้แก่ พ่อสุนันท์ เผ้าหอม เกษตรกรบ้านหม้อ บรรยาย เรื่อง การปลูกผักปลอดสาร

และ ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน บรรยาย เรื่อง การจัดการเติมน้ำใต้ดินต้นแบบ 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านบ่อวงตื้น ระบบเติมน้ำใต้ดินจากหลังคา ระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านร่องหรือคันดักน้ำ และระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านสระ

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายน้ำเค็ม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)